Il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2024

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA  –  Il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2024

 Din il-ġimgħa nkomplu niċċelebraw il-festa tal-Patruna tagħna Santa Venera b’dan il-programm:

  • It-Tnejn, fis-6.00 p.m. issir quddiesa bis-sehem tat-tfal u wara mixja ferrieħa bl-istatwa ż-żgħira ta’ Santa Venera flimkien mal-Banda Santa Venera mill-Knisja l-Qadima sal-Knisja Parrokkjali. Fit-8.15 p.m. isir il-ħruġ tal-vara titulari ta’ Santa Venera min-niċċa u tingħata tislima lil Santa Venera fuq iz-zuntier.
  • It-Tlieta, fis-6.30 p.m. issir quddiesa minn Patri Renald Lofreda O.Carm, li fiha nitolbu għal dawk li mietu matul din l-aħħar sena.
  • L-Erbgħa, fid-9.30 a.m. issir quddiesa minn Dun Darren Pace, l-Amministartur tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu ta’ Fleur-de-Lys bis-sehem tal-anzjani. Fis-5.45 p.m. issir il-preżentazzjoni tat-trabi lil Santa Venera.  Dawk li ser jippreżentaw lit-trabi tagħhom jinkitbu fis-sagristija.
  • L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa huma l-jiem tat-Tridu. Fis-6.00 p.m. niċċelebraw l-Għasar.  Fis-6.30 p.m. il-quddiesa tat-Tridu, kurunella, innu, antifona u Barka Sagramentali.
  • L-Erbgħa jiċċelebra l-quddiesa Patri Alex Scerri O.Carm. ex-Kappillan tal-Parroċċa tagħna, li din is-sena qed jiċċelebra l-25 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali;
  • Il-Ħamis jiċċelebra l-quddiesa Mons. Hector Scerri;
  • Il-Ġimgħa, li jkun Jum il-Festa Liturġika ta’ Santa Venera jiċċelebra l-quddiesa l-Pirjol tal-Knisja l-Qadima Patri Jurgen Cucciardi O.Carm. flimkien mal-Komunita’ Karmelitana tal-Knisja l-Qadima.
  • Is-Sibt, fit-8.30 a.m. l-quddiesa tat-Te Deum mill-Kan. Walter Cauchi, l-Arċipriet ta’ San Gejtanu tal-Ħamrun; fis-5.45 p.m. transulazzjoni tar-relikwa ta’ Santa Venera mill-Kripta u Għasar. Fis-6.30 p.m. issir il-quddiesa ta’ lejliet il-festa u Barka Sagramentali.  Il-funzjoni ta’ filgħaxija tkun immexxija mill-Provinċjal Patri Charles Mallia O.Carm.
  • Il-Ħadd, fid-9.00 a.m. nistiednu lil kulħadd jingħaqad magħna għall-Quddiesa Solenni tal-festa. Il-paniġierku ser isir mill-Kan. Anton Galea Scannura, l-Arċipriet ta’ Santa Katarina taż-Żejtun.  Fil-5.30 p.m. niċċelebraw l-Għasar u fis-6.00 p.m, l-quddiesa ta’ qabel il-purċissjoni mill-Pirjol Patri Joseph Falzon O.Carm.  Fis-7.00 p.m. toħroġ il-purċissjoni bil-vara titulari ta’ Santa Venera.  Waqt il-purċissjoni ssir waqfa fil-Knisja l-Qadima fejn ir-relikwa tiddaħħal fil-Knisja l-Qadima u jsir mument ta’ talb.  Fl-10.15 p.m. niltaqgħu fuq iz-zuntier għad-dħul tal-vara fil-knsija u nagħlqu l-festa bil-Barka Sagramentali.

========================================================

===================================

PROGRAMM TAL-FESTA TITULARI TA’ SANTA VENERA V.M.

SANTA VENERA RESSAQNA LEJN KRISTU

Il-Ħamis 18 ta’ Lulju 2024

18.30: Quddiesa bħala bidu tal-festa titulari ta’ Santa Venera, mill-Pirjol Patri Joseph Falzon O.Carm.

19.00: Adorazzjoni lil Ġesu’ Ewkaristija fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali.  L-adorazzjoni tkun animata mill-Grupp Adolexxenti Santa Venera.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Lulju 2024

18.00: Rużarju u Kurunella ta’ Santa Venera

18.30: Quddiesa bis-sehem tal-Abbatini Karmelitani Santa Venera minn Patri Maurice Abela O.Carm., Direttur tal-Abbatini.  Waqt il-quddiesa ssir il-Vestizzjoni tal-abbatini l-ġodda.

Is-Sibt 20 ta’ Lulju 2024

18.00: Rużarju u kurunella ta’ Santa Venera

18.30: Quddiesa minn Patri Stephen Borg OFM. Conv. bis-sehem tal-Voluntiera tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2024

17.30: Rużarju u Kurunella ta’ Santa Venera

09.00: Quddiesa bis-sehem tal-familji tal-Abbatini.  Waqt il-quddiesa ssir prietka dwar Santa Venera minn tifel.

18.00: Quddiesa minn Patri Maurice Abela O.Carm., Prokuratur tal-Festa, bis-sehem tas-Soċjeta’ Filarmonika Santa Venera, il-Kumitat Festi Esterni Santa Venera u l-Għaqda tan-Nar 26 ta’ Lulju.  Waqt il-quddiesa jingħata l-mandat lir-reffiegħa tal-vara.

It-Tnejn 22 ta’ Lulju 2024

08.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

12.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

18.00: Quddiesa fil-Knisja l-Qadima bis-sehem tat-tfal.  Waqt il-quddiesa issir prietka dwar Santa Venera minn tifel.

19.00: Mixja ferrieħa tat-tfal bl-istatwa ż-żgħira ta’ Santa Venera bis-sehem tal-Banda tas-Soċjeta’ Filarmonika Santa Venera li tgħaddi minn dawn it-toroq: Misraħ Santa Venera, Triq Dun Xand Cortis, Triq il-Fawwara, Triq l-Għollieq, Triq l-Istitut Bonnici, Triq Dun Alfred Gatt, Triq l-Istitut Bonnici, Triq Tumas Dalli, Triq Mons. Ġużeppi De Piro, Triq San Pawl, Triq il-Kbira San Ġużepp sa quddiem il-Knisja Parrokkjali.

20.15: Ħruġ tal-Vara titulari ta’ Santa Venera min-niċċa, fejn tingħata tislima lil Santa Venera fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali.  Isir ħruq ta’ salut, kaxxa infernali u fetqiet tal-beraq.  Wara l-marċ jibqa’ nieżel fi Triq il-Kbira San Ġużepp sa quddiem il-Każin.

It-Tlieta 23 ta’ Lulju 2024

18.00: Rużarju u Kurunella ta’ Santa Venera

18.30: Quddiesa minn Patri Renald Lofreda O.Carm., bis-sehem tal-Grupp Faraġ, li fiha nitolbu għal dawk li mietu matul din l-aħħar sena.

19.00: Il-Kumitat tas-Soċjetà Filarmonika Santa Venera V.M. flimkien mal-Parroċċa, ser itellgħu “Lejla Vendriża 2024”, f’Misraħ il-Kebbies u Triq il-Fanali.

L-Erbgħa 24 ta’ Lulju 2024

08.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

12.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

09.30; Quddiesa minn Dun Darren Pace, Amministratur tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu ta’ Fleur-de-Lys ,  bis-sehem tal-anzjani u tal-Kummissjoni Djakonija.  Jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Morda

17.45: Preżentazzjoni tat-trabi lil Santa Venera

18.00: Għasar

18.30: Quddiesa tal-Ewwel Jum tat-Tridu minn Patri Alex Scerri O.Carm. ex-Kappillan ta’ Santa Venera, li din is-sena qed jiċċelebra l-25 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali, bis-sehem tal-Kummissjoni Familja.  Il-prietka tat-tridu ssir mill-Papas Martin Zammit.  Wara l-quddiesa, kurunella, innu, antifona u Barka Sagramentali.

20.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba, fetqiet tal-beraq u kaxxa infernali.

20.30: Fuq stedina tal-Kumitat Festi Esterni Santa Venera V.M., il-Banda Sagra     Familja tal-Kalkara tagħmel marċ li jibda minn fejn is-Salib ta’ Misraħ il-Barrieri għall-Misraħ Santa Venera, Triq Dun Xand Cortis, Triq Patri Ġustin Sant, Triq Patri Ġwann Azzopardi, Misraħ Santa Venera fejn tilqa’ l-istatwa ta’ Santa Venera tal-Marċ, u jkompli għal Misraħ il-Barrieri, Triq il-Karmelitani, Triq Ċikku Portanier, Triq il-Ħarrub, Misraħ il-Barrieri fejn isir it-tlugħ tal-istatwa ta’ Santa Venera V.M. Wara l-marċ ikompli għal Triq il-Fanali, Misraħ il-Kebbies, Triq il-Fanali, Triq Reġjonali, Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq il-Kbira San Ġużepp sa quddiem iċ-Ċentru Parrokkjali.

Il-Ħamis 25 ta’ Lulju 2024

08.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

12.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

18.00: Għasar

18.30: Quddiesa tat-Tieni Jum tat-Tridu minn Mons. Hector Scerri., bis-sehem tal-Kummissjoni Liturġija.  Il-prietka tat-tridu ssir mill-Papas Martin Zammit.  Wara l-quddiesa, kurunella, innu, antifona u Barka Sagramentali.

20.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba, fetqiet tal-beraq u kaxxa infernali.

20.30: Fuq stedina tal-Kumitat Festi Esterni Santa Venera V.M., il-Banda Marija Assunta tal-Gudja tagħmel marċ li jibda minn Triq il-Kukkanja u jkompli għal: Triq Carini, Triq Qormi, Triq Emanuel Attard, Triq l-Inkwina, Triq il-Brunżar, Triq il-Parroċċa, Triq il-Kanun, Triq San Ġorġ, Triq il-Kbira San Ġużepp sa quddiem iċ-Ċentru Parrokkjali.

Il-Ġimgħa 26 ta’ Lulju 2024: JUM IL-FESTA LITURĠIKA TA’ SANTA VENERA V.M.

08.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba

12.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

18.00: Għasar

18.30: Quddiesa tal-Festa Liturġika ta’ Santa Venera V.M. u t-Tielet Jum tat-Tridu minn Patri Jurgen Cucciardi O.Carm. Pirjol tal-Knisja l-Qadima flimkien maż-żewġ Komunitajiet Karmelitani ta’ Santa Venera, bis-sehem tal-Kummissjoni Kateketika.  Il-prietka tat-tridu ssir mill-Papas Martin Zammit.  Wara l-quddiesa, kurunella, innu, antifona u Barka Sagramentali.

21.00: Il-Banda Soċjetà Filarmonika Santa Venera V.M. tagħmel marċ li jibda minn quddiem il-Każin fi Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq Kardinal Sciberras, Triq Brighella, Triq Abela, Triq Ġuże Pace, Triq l-14 ta’ Novembru, Triq il-Kanonku Bonnici, Triq l-4 ta’ Settembru 1918, Triq Misraħ il-Barrieri fejn tingħaqad mal-marċ l-istatwa ta’ Santa Venera u jkompli għal Triq l-Imsida, Triq il-Markiż John Scicluna, Triq Adelaide Cini, Triq Romeo Romano, Triq l-Imsida, Triq il-Kbira San Ġużepp fejn tittella’ l-istatwa ta’ Santa Venera fuq il-pedestall tagħha quddiem il-Knisja Parrokkjali. Wara l-marċ ikompli sa quddiem il-Każin.

Is-Sibt 27 ta’ Lulju 2024

08.30: Quddiesa tat-Te Deum mill-Kan. Walter Cauchi, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ San Gejtanu tal-Ħamrun.  Waqt it-Te Deum isir ħruq ta’ murtali tal-bomba, fetqiet tal-beraq u kaxxa infernali.

17.45 Transulazzjoni tar-Relikwa mill-Kripta tal-Knisja Parrokkjali Innu, Antifona u Għasar immexxija mill-Provinċjal Patri Charles Mallia O.Carm.  It-transulazzjoni tkun akkumpanjata minn murtali tal-bomba u fetqiet beraq u kaxxa infernali.

18.30: Quddiesa ta’ Lejliet il-festa mill-Provinċjal Patri Charles Mallia O.Carm., Barka Sagramentali u Innu Popolari.

21.00: Il-Banda tagħna Soċjetà Filarmonika Santa Venera V.M. teżegwixxi programm mużikali fi Triq il-Kbira San Ġużepp, quddiem il-Każin tal-Banda.

22.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba, fetqiet tal-beraq u kulur, u blalen.

23.30:       Fi Triq il-Kbira San Ġużepp jibda l-ispettaklu tan-nar tal-art imtella’ mill-Għaqda tan-Nar 26 ta’ Lulju u maħdum minn La Stella Fireworks tal-Gudja u tal-Bilbli Fireworks Factory. Fit-tmiem jibda spettaklu ta’ nar sinkronizzat mal-mużika imtellgħa minn tal-Bilbli Fireworks Factory.

Il-Ħadd 28 ta’ Lulju 2024

08.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

09.00: Quddiesa Solenni tal-Festa ta’ Santa Venera V.M. mill-Kappillan Patri Maurice Abela O.Carm.  Il-Paneġierku jsir mill-Kan. Anton Galea Scannura, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina taż-Żejtun

23.30 Il-Banda tas-Soċjetà Filarmonika Santa Venera V.M. tagħmel marċ brijuż u tradizzjonali ta’ filgħodu, li jibda minn quddiem il-Każin fi Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq Reġjonali, Triq Misraħ il-Barrieri, Triq l-Imsida għal Triq il-Kbira San Ġużepp fejn jintemm il-marċ quddiem il-Każin.

12.00: Ħruq ta’ murtali tal-bomba.

17.30 Għasar immexxi mill-Pirjol Patri Joseph Falzon O.Carm.

18.00: Quddiesa mill-Pirjol Patri Joseph Falzon O.Carm.

19.00: Purċissjoni bil-vara titulari ta’ Santa Venera li tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Triq Misraħ il-Barrieri, Misraħ Santa Venera, fejn ir-relikwa tiddaħħal fil-Knisja l-Qadima għal mument ta’ talb, Triq Misraħ il-Barrieri, Triq il-Lunzjata, Triq Brighella, Triq San Ġorġ u Triq il-Kbira San Ġużepp.  Fil- ħruġ tal-vara jingħata salut, kaxxa infernali u fetqiet tal-beraq.  Waqt il-purċissjoni, fuq stedina tal-Kumitat Festi Esterni Santa Venera, jieħdu sehem il-Banda Anici ta’ Ħal-Qormi u l-Banda Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr.  Qabel id-dħul tal-vara fil-Knisja Parrokkjali tingħata tislima lil Santa Venera fuq iz-zuntier.  Ħruq ta’ murtali tal-bomba u fetqiet tal-beraq mill-Għaqda tan-Nar 26 ta’ Lulju. Waqt it-tlugħ tal-vara fuq iz-zuntier tinħaraq kaxxa nfernali spettakolari.  .Fid-dħul ta-vara fil-Knisja Parrokkjali titkanta l-antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.

Waqt it-Tridu, Lejliet u nhar il-Festa jieħdu sehem:

Is-Saint Venera Choir taħt id-Direzzjoni tas-Sur Joe Tanti

L-Orkestra u l-Kor taħt id-Direzzjoni ta’ Mro. Abraham D’Amato

Continue reading “Il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2024”