Il-Ħadd 6 ta’ Diċembru 2020

  • Nhar it-Tnejn hija lejliet il-festa tal-Immakulata. Iċ-ċelebrazzjoni  li soltu ssir quddiem in-niċċa tal-Kunċizzjoni fi Triq il-Kanun mhux ser issir minħabba l-miżuri ta’ sigurta’.  Minflok, fil-knisja parrokkjali, fis-6.30 p.m. jkollna l-quddiesa ta’ lejliet il-festa tal-Kunċizzjoni u ċelebrazzjoni Marjana.
  • Nhar it-Tlieta hija l-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Ħaġa sabiħa li nqaddsu dan il-jum bit-talba tar-rużarju u min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa.  Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ matul il-ġimgħa.
  • Nhar l-Erbgħa, fil-quddiesa tas-6.30 p.m. ser issir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-terzjarji karmelitani. It-terzjarji kollha huma mħeġġa jattendu u jiġi bil-Labtu l-kbir.
  • Min jixtieq, jista’ jagħti rigal lill-knisja billi jixtri ponsjetta u jġibha l-knisja biex inżejnu għall-festi tal-Milied.
  • Infakkru li fl-okkażjoni tal-Avvent, qed niġbru prodotti tal-ikel b’risq il-YMCA. Ħdejn in-Notice board hemm kaxxi li fihom nistgħu nqegħdu prodotti tal-ikel.
  • Nitolbukom biex il-prodotti li ġġibu tnaddfuhom u ġġibuhom f’borża jew basket bħala miżura ta’ sigurta’.
  • Dawk li jixtiequ li jibdew jirċievu il-fuljett Flimkien (li bħalissa mhux ikun stampat imma biss online) u l-avviżi tal-parroċċa fuq l-email, huma mitluba jibgħatu d-dettalji tagħhom fuq l-email tal-parroċċa.
  • Minħabba li bħalissa minħabba miżuri ta’ sigurta’ mhux isir it-tqarbin fid-djar, il-Knisja qed toffri l-opportunita’ li jekk hemm xi persuni li kienu jitqarbnu fi djarhom u għandhom xi ħadd tal-familja joqgħod magħhom li jista’ jwasslilhom l-Ewkaristija nhar ta’ Ġimgħa jista’ jkellem lill-Kappillan. Importanti li dawn ikunu persuni li huma stess jiffrekwentaw il-knisja.  Mhux bilfors li kull min ikun preżentat għal dan is-servizz ikun aċċettat.
  • Infakkru li fil-ġemb tal-artal hawn il-kappella tas-Sagrament. Importanti ħafna li meta ngħaddu minn quddiem is-Sagrament nagħmlu reverenza b’irkubbtejna, u jekk ma nistgħux nagħmlu reverenza, nagħmlu inkin profond.  Niftakru li f’dik il-kappella hemm Ġesu’ ta’ veru (mhux statwa jew santa).

ĠABRA TAL-EWWEL ĦADD

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għalhekk il-ġabra li ser nagħmlu fl-offertorju ser tmur b’risq il-knisja.

Ix-xahar li għadda, daħħalna € 2442.44

B’dak li daħħalna ser inkomplu nħallsu d-dejn li għandna fuq xogħol li kien sar fil-knisja.  Fadlilna nħallsu € 29,073.23

Bil-ġenerożita tagħkom f’dawn l-aħħar 4 snin qtajna iktar minn tnejn u disgħin elf ewro mid-dejn. (€92,297.39)

Fiduċjużi fil-ġenerożita tagħkom ippermettulna nerġgħu nagħmlu l-appell, kemm għal din il-ġabra kif ukoll għal min jista’ jgħin b’donazzjonijiet.

It-2 Ħadd tal-Avvent

Flimkien Dicembru

Continue reading “Il-Ħadd 6 ta’ Diċembru 2020”