Il-Ħadd 17 ta’ Frar 2019

Il-Ħadd 17 ta’ Frar 2019

• Għada t-Tnejn, il-Kummissjoni Djakonija ser iżżur lir-residenti f’Casa Antonia, Ħal-Balzan u f’Casa Arkati, il-Mosta. Trasport minn quddiem il-knisja fid-9.15 a.m. Min jixtieq jiġi, ikellem lil Josette Zerafa.

Għada t-Tnejn, fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tal-vara ta’ Santa Venera, fil-Knisja Parrokkjali, wara l-quddiesa tas-6.30 p.m., ser issir konferenza bis-suġġett : Il-martri fil-Missirijiet tal-Knisja. Il-kelliem ser ikun il-Kan. Jonathan Farrugia.

• Nhar it-Tlieta, fil-Knisja Parrokkjali, fis-7.00 p.m., il-Kummissjoni Liturġika ser tagħmel laqgħa għal-letturi, l-animaturi u dawk li jmexxu r-rużarju. Importanti li dawn li jagħtu dan is-servizz, jattendu.

Nhar l-Erbgħa, il-Kumitat Santa Venera 100 Sena Fostna, ser jorganizza pellegrinaġġ għall-Knisja Arċipretali ta’ San Publiju, l-Floriana, bħala parti mill-pellegrinaġġi fuq il-passi tal-martri. Nitilqu minn quddiem il-knisja fid-9.00 a.m. Ikollna quddiesa u tagħrif dwar San Publiju u wara mmorru nieklu l-Valletta Waterfront. Biljetti mingħand Josette Zerafa u Carmen Bezzina.

• Nhar il-Ħadd, fil-quddiesa tad-9.00 a.m. jkun ċelebrat is-sagrament tal-magħmudija, u l-quddiesa tal-11.30 a.m. tkun animata mit-tfal.

• Il-programm tat-tberik għal din il-ġimgħa hu dan:
o It-Tlieta, fl-4.30 p.m.: Triq Patri Franġisk Grech, Triq Dun Frans Camilleri u Triq il-Kukkanja.
o Is-Sibt, fid-9.15 a.m.: Triq il-Brunżar (naħa numri biż-żewġ).

• Is-Sibt 6 t’April, fil-Knisja Parrokkjali ser jittellgħa pageant tal-passjoni. Min jixtieq jieħu sehem bħala attur jew backstage, jinkiteb fis-sagristija.

• Bdew jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja ta’ applikanti oħra minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Iktar informazzjoni mill-website tal-kurja.
Is-Sitt Ħadd matul is-Sena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *